Blog

Met de Boskaart ambieerde de Vlaamse overheid een streng beschermingsregime in te voeren voor de “zonevreemde bossen” (dit zijn bossen die niet gelegen zijn in een bosgebied of natuurgebied) die door de Vlaamse regering zouden ingekleurd worden als “meest kwetsbare waardevolle bossen” (“MKWB”).

Indien (ondanks een eventueel bezwaar in het kader van het openbaar onderzoek) het “bos” op uw terrein toch definitief als een “meest kwetsbaar waardevol bos” (“MWKB”) zou worden ingekleurd door de nieuw vast te stellen Boskaart, dan is de Vlaamse regering verplicht om binnen de 2 jaar een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast te stellen dat de bestemming van uw terrein wijzigt van bijvoorbeeld woonzone naar bos (artikel 90ter Bosdecreet).

Bij het opmaken van de nieuwe Boskaart moet de Vlaamse regering rekening houden met het zogenaamd “beslist beleid”, d.i. beleidsbeslissingen die ontbossing toelaten voor zover deze dateren van vóór 18 december 2015.

“Bossen” waarvoor een “beslist beleid” tot ontbossing geldt kunnen volgens artikel 90ter van het Bosdecreet, niet op de Boskaart worden opgenomen als een “meest kwetsbaar waardevol bos” (“MKWB”). Men wil op die manier de rechtszekerheid garanderen.

De vraag is of bestaande verkavelingsvergunningen vallen onder “beslist beleid”.

Artikel 90ter van het Bosdecreet stelt dat, vanaf de voorlopige vaststelling van de Boskaart waarmee de “meest kwetsbare waardevolle bossen” (“MKWB”) worden aangeduid, deze MKWB niet meer mogen ontbost worden.
Aangezien de voorlopig vastgestelde Boskaart inmiddels (op 19 mei jl.) werd ingetrokken, geldt de bescherming die het gevolg van deze voorlopige vaststelling als MKWB was niet meer.
U kan met andere woorden terug een ontbossingsvergunning aanvragen.

1. Het voeren van een transparant privacy beleid (“Accountability” en “Privacy by design” / “Privacy by default”)

2. Het verwerken van gegevens kan enkel met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene of indien de verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde redenen

3. De documentatieplicht: aantonen dat de juiste organisatorische maatregelen werden genomen om te voldoen aan de regels van de AVG.

Vanaf mei 2018 wordt de nieuwe Europese regelgeving over de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (of General Data Protection Regulation) introduceert nieuwe regels voor ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verwerken van burgers van de Europese Unie.

Het Vlaams Bosdecreet heeft een zeer streng beschermingsregime ingevoerd voor “zonevreemde bossen”, die de Vlaamse regering zal aanduiden als “meest kwetsbare waardevolle bossen” (“MKWB”).

“Zonevreemde bossen” zijn bossen die volgens de bestemmingsplannen (gewestplan, bijzonder plan van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen) momenteel niet ingekleurd zijn als “bos”, “parkgebied” of “reservaat” of “natuur”. Het gaat bijvoorbeeld om terreinen gelegen in een woonzone of een industriezone, waarop feitelijk een “bos” in de zin van het Bosdecreet staat.