Is anticiperen op de boskaart mogelijk?

Artikel 90ter van het Bosdecreet stelt dat, vanaf de voorlopige vaststelling van de Boskaart waarmee de “meest kwetsbare waardevolle bossen” (“MKWB”) worden aangeduid, deze MKWB niet meer mogen ontbost worden.
Aangezien de voorlopig vastgestelde Boskaart inmiddels (op 19 mei jl.) werd ingetrokken, geldt de bescherming die het gevolg van deze voorlopige vaststelling als MKWB was niet meer.
U kan met andere woorden terug een ontbossingsvergunning aanvragen.
Het feit dat u deze vergunning zou verkrijgen zal niet volstaan om de inkleuring als MKWB door de nieuwe Boskaart te verhinderen. U zal deze vergunning ook effectief moeten uitvoeren (en dus tot kapping en boscompensatie overgaan) vooraleer de nieuwe Boskaart voorlopig vastgesteld wordt.
De intrekking van de eerste Boskaart laat artikel 90ter van het Bosdecreet immers onverlet. Volgens deze bepaling kan enkel “beslist beleid” dat dateert van vóór 18 december 2015 de kwalificatie van een “bos” als MWKB verhinderen. Een ontbossingsvergunning bekomen in 2017 zal dan ook geen “beslist beleid” zijn en bijgevolg geen beletsel vormen voor de opname van uw “bos” op de Boskaart.
Indien het “bos” vóór de voorlopige vaststelling van de Boskaart gekapt is conform de ontbossingsvergunning, dan is er naderhand geen beletsel meer voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bebouwen van het perceel (voor zover evident in een woonzone of een gelijkaardige bestemming gelegen).

Conclusie: het nu aanvragen van een ontbossingsvergunning zal enkel nuttig zijn om een bouwverbod ingevolge de nieuwe Boskaart te vermijden, indien u de ontbossing (en de boscompensatie) uitvoert vooraleer de Vlaamse regering de nieuwe Boskaart voorlopig vaststelt.