Laattijdige en onvolledige compensatie voor ontbossingsverbod ingevolge de Boskaart

Indien (ondanks een eventueel bezwaar in het kader van het openbaar onderzoek) het “bos” op uw terrein toch definitief als een “meest kwetsbaar waardevol bos” (“MWKB”) zou worden ingekleurd door de nieuw vast te stellen Boskaart, dan is de Vlaamse regering verplicht om binnen de 2 jaar een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast te stellen dat de bestemming van uw terrein wijzigt van bijvoorbeeld woonzone naar bos (artikel 90ter Bosdecreet).

Pas na de definitieve vaststelling van dat ruimtelijk uitvoeringsplan (wat tot anderhalf jaar na het ontwerp kan duren) zal u in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Het Bosdecreet voorzien geen sanctie voor het geval de Vlaamse regering voormelde termijn van 2 jaar niet respecteert. Door de opmaak van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan uit te stellen, zal de Vlaamse regering haar schadevergoedingsplicht in de tijd kunnen proberen te spreiden.

De planschadevergoeding bedraagt sowieso slechts 80% van de effectieve waardevermindering van uw terrein.

Bovendien is de planschadevergoeding onderworpen aan allerlei andere beperkingen (bv. het terrein moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg, enkel de eerste 50 meter uit de rooilijn komt voor vergoeding in aanmerking, enz...).

Tenslotte ontstaat het recht op planschadevergoeding niet automatisch na de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. U krijgt dit recht pas wanneer één van de volgende feiten zich voordoet: de verkoop van het goed, de inbreng ervan in een vennootschap, de weigering van een vergunning om te bouwen of te verkavelen of het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest. Van zodra u het recht op planschadevergoeding verwerft, dient u de vordering op straffe van verval binnen 1 jaar in te stellen.

Indien geen van voormelde feiten zich voordoet binnen de 5 jaar na de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan verliest u definitief uw recht op planschadevergoeding.

De planschadevergoeding is dus allesbehalve een volledige vergoeding voor de minwaarde van uw eigendom ten gevolge van de inkleuring als MWKB. Bovendien zal u in ieder geval minstens 3 à 4 jaar (en mogelijk langer) op die vergoeding moeten wachten na de definitieve vaststelling van de kaart inzake de MKWB.

Het is dan ook cruciaal dat u in het kader van het openbaar onderzoek dat de Vlaamse regering over de nieuwe Boskaart zal organiseren nagaat of u een bezwaar kan indienen tegen de opname van uw eigendom op die Boskaart.