Milieurecht

Milieurecht

Mede onder invloed van de Europese regelgeving blijft de Vlaamse milieuwetgeving voortdurend evolueren en uitbreiden. Een partner die van deze wijzigingen op de hoogte blijft, is cruciaal. Nood aan gespecialiseerd juridisch advies?

Contacteer

Els Desair
Mileurecht

Milieurecht

De toenemende aandacht voor de bescherming van het leefmilieu heeft tot gevolg dat de nationale en Europese wetgeving voortdurend wijzigt en complexer wordt. Wij volgen deze wijzigingen nauw op, wat ons in staat stelt om u met up to date kennis van zaken milieuadvies te verstrekken, en bijstand te verlenen tijdens uw overleg met de bevoegde milieudiensten en -overheden. Indien nodig, zijn wij vertrouwd met de te voeren procedures.

Just Business Law behandelt kwesties inzake onder meer:

  • Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen (de vroegere milieuvergunning);
  • Milieuheffingen;
  • Milieumisdrijven en -inbreuken (zo nodig met bijstand van een strafrechtspecialist);
  • Afval (Materialendecreet, EVOA);
  • Procedures voor de Raad van State en de Afdeling Milieuhandhaving;
  • Bodemsanering en grondverzet (Bodemdecreet).
  • Impact van het Bosdecreet (boskaart)