Privacy

Just Business Law neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De onderhavige Privacyverklaring werd aangepast op 25 mei 2018. 

Just Business Law kan deze Privacyverklaring eenzijdig aanpassen en updaten door deze pagina aan te passen. De datum van de laatste update staat hiervoor vermeld. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze verklaring. Wij verzoeken u vriendelijk om deze pagina met enige regelmaat te controleren. Indien er echter aanzienlijke wijzigingen in de Privacyverklaring zouden worden doorgevoerd, dan zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen.

Just Business Law, gevestigd te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 1 bus 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Just Business Law
Lange Klarenstraat 22, 2000 Antwerpen
Tel: +32 3 246 16 46
www.justbusinesslaw.be
ingo@justbusinesslaw.be

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ingo@justbusinesslaw.be

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming

Zie de contactgegevens.

Toepasing van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Just Busienss Law  worden verwerkt, met tussenkomst van haar website (www.justbusinesslaw.be), maar ook haar social media (waaronder begrepen de LinkedIn-pagina van Just Business Law) en haar nieuwsbrieven/mededelingen die per e-mail worden verzonden.

Voorts is deze Privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die door Just Business Law worden verwerkt in en met betrekking tot haar zakelijke dossiers.  Deze Privacyverklaring is ook van toepassing indien u ons benadert, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie.
Just Business Law verwerkt uw persoonsgegevens om u doelgericht te kunnen adviseren en bij te staan in het kader van onze juridische dienstverlening.

Wanneer u of uw bedrijf/organisatie cliënte bent bij ons kantoor, is Just Business Law zelfs  wettelijk verplicht om bepaalde informatie over u te verwerken. Zo moet Just Business Law identificeren wie haar cliënten zijn. Just Business Law verzamelt daarom ook persoonsgegevens om aan de juridische en reglementaire vereisten te kunnen voldoen. Daarnaast verwerkt Just Business Law persoonsgegevens om met u in contact te kunnen komen.

In de bovengenoemde situaties verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, geslacht, titel, functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de naam van het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkzaam bent, de rechtsverhouding tot anderen, adresgegevens en de overige gegevens die u aan ons verstrekt. Voorts verwerken wij financiële gegevens, bijvoorbeeld in het kader van betaling voor onze dienstverlening. Indien de wet dat vereist verwerken wij ook een kopie van uw paspoort. Wij delen voormelde persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of u ons daartoe de opdracht geeft. Just Business Law bewaart uw persoonsgegevens tot uiterlijk 10 jaar na afronding en beëindiging van het dossier.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat, tot het moment van opdrachtbevestiging, er nog geen sprake is van enig recht aangaande correctie of toezicht van uw kant. Wij verzoeken u daarom om ons geen vertrouwelijke informatie te sturen, totdat wij hebben bevestigd dat wij voor u optreden.

Just Business Law vergaart uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • Doordat u direct met ons communiceert per e-mail, brief, fax of telefonisch, bijvoorbeeld ingeval u vragen hebt over onze online faciliteiten (website, LinkedIn), maar ook indien u een juridsch dossier bij ons wilt onderbrengen;
 • Doordat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
 • Doordat u zich aanmeldt voor een inhouse cursus;
 • Doordat u zich aanmeldt voor een (extern of inhouse) seminar, congres of evenement;
 • Doordat u zich abonneert en/of ons volgt op onze social media pagina's (LinkedIn);
 • Doordat u (of een derde ten behoeve van u) op andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten, door informatie te verstrekken via onze website, door ons van uw visitekaartje te voorzien of door bij ons te solliciteren. Hieronder kunnen ook bijzondere persoonsgegevens vallen;
 • Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen verzamelen, zoals door middel van het raadplegen van de Kruispuntbank der Ondernemingen of een buitenlands equivalent daarvan, het kadaster, insolventieregister of andere openbare bronnen, of door middel van andere partijen, zoals via wederpartijen en adviseurs;
 • Door analyse van onze technische tools en diensten, inclusief onze website en LinkedIn-pagina.

Voor de goede orde vindt u hierna een overzicht van de persoonsgegevens die Just Business Law (kan) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken*

*Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Just Business verwerkt (indien van toepassing) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ingo@justbusinesslaw.be

Just Business Law  maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies op de website justbusinesslaw.be. Een cookie is een kleine tekstbestand dat via een web browser op uw computer wordt geïnstalleerd.

Wij gebruiken cookies om te communiceren over het internet en/of in het kader van onze dienstverlening. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt cookies weigeren door de settings van uw web browser aan te passen. Wij wijzen u er op dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van onze website. Door het gebruik van de website voort te zetten zonder uw settings aan te passen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Just Business Law bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u bij ons solliciteert, zullen wij de volgende gegevens verwerken en bewaren: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en overige persoonlijke gegevens vermeld in uw sollicitatie. Deze gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het proces door ons verwijderd indien de sollicitatie geen succes heeft gehad. Alleen indien u daarvoor toestemming geeft zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar bewaren. Indien de sollicitatie wel succes heeft gehad, worden de gegevens bewaard tot 5 jaar jaar na einde dienstverband, tenzij de wet anders bepaalt.

De verwerking van uw persoonsgegevens door Just Business Law vindt plaats onder strikte vertrouwelijkheid. Just Business Law heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Zo worden uw persoonsgegevens op beveiligde servers opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: encryptie, firewalls en beveiligde servers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongeautoriseerd worden verwerkt.
Onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige Privacyverklaring; de noodzaak van het verkrijgen van toestemming bij verzending van nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot andere marketingdoeleinden; en de noodzaak om hun wachtwoorden en / of devices voortdurend te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze administratieve diensten. Deze helpenons namelijk bij de verzending van nieuwsbrieven, publicaties, alerts en uitnodigingen en het plaatsen van actualiteiten, juridische ontwikkelingen en blogs op onze webpagina en social media-pagina's. Voor zover nodig, bijvoorbeeld indien u zich heeft geabonneerd voor de ontvangst van dergelijkeinformatie, worden uw persoonsgegevens gedeeld met de betreffende advocaten.

Just Business Law maakt gebruik van een externe partij die haar ondersteunt bij haar gegevensverwerkingen die onder meer middels de website worden verwerkt. De naam van deze externe partij is comma __________________ xxx . Jus Business Law is een zogeheten verwerkersovereenkomst met de externe partij overeengekomen. Voorts zullen wij persoonsgegevens delen voor de doeleinden omschreven in deze verklaring, zoals IT-providers (zoals hierboven vermeld), communicatieserviceproviders en andere derden die door Just Business Law worden ingeschakeld om bepaalde supportdiensten te verstrekken zoals Consultrix ________________ xxx. Ook dan ziet Just Business Law erop toe dat er een zogeheten verwerkersovereenkomst wordt overeengekomen.

In bepaalde omstandigheden zullen persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot derden die relevant zijn voor de verlenen van de juridische dienstverlening, zoals gerechtelijke instanties, deurwaarders, vertalers, accountants, arbiters, dataroom-providers, wederpartijen en overheidsinstanties. Ook zullen wij persoonsgegevens delen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast zullen wij mogelijk persoonsgegevens delen met derden die betrokken zijn bij de organisatie of hosten van een evenement of seminar.

Just Business Law blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw informatie.

Just Business Law verkoopt uw persoonsgegevens niet door.

U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor u geen recht op inzage heeft;
 • Het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch uw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;
 • Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat u het recht heeft om de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder
 • Het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wederom geldt dat onder bepaalde omstandigheden, wij gerechtigd zijn om de verwerking van uw data voor te zetten, vooral indien de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ingo@justbusinesslaw.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw identiteistkaart met pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy.

Jus Business Law houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig kalenderdagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat de Just Business Law gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.* 

*U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Just Business Law wil u er eveneens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich te allen tijde richten tot onze privacyfunctionaris, tevens advocaat bij Just Business Law: Ingo Deswert, via ingo@justbusinesslaw.be.

Antwerpen, 25 mei 2018